Home > Voor inwoners > Boom kappen

Boom kappen

 • Wat is het?

  Wilt u één of meer bomen vellen? Dan hebt u in sommige gevallen een kapvergunning nodig. De officiële naam voor deze vergunning is omgevingsvergunning voor de activiteit kappen. 

  Het begrip ‘vellen’ moet ruim worden opgevat. Vellen is namelijk niet alleen het omzagen van bomen. Ook ingrijpend snoeien van takken of wortels is vellen. Uitzondering hierop is het knotten van knotbomen en hakhout.

  In Midden-Delfland zijn de volgende bomen en houtopstanden beschermd:

  • publieke houtopstanden (bomen van de gemeente) dikker dan 15 centimeter (gemeten op 1,3 meter hoogte);
  • houtopstanden buiten de bebouwde kom dikker dan 15 centimeter (gemeten op 1,3 meter hoogte) en met uitzondering van niet inheemse coniferen;
  • houtopstanden die ter invulling van een herplantplicht zijn aangeplant;
  • bijzonder waardevolle bomen binnen de bebouwde kom (deze bomen staan op de bomenkaart)

  Direct regelen

  Doorloop het stroomschema om te zien of de boom of houtopstand die u wilt vellen beschermd is: online stroomschema (online formulier)
  U kunt het stroomschema ook als pdf downloaden: stroomschema (pdf) (pdf, 148 KB).

  Vergunning aanvragen: via de website www.omgevingsloket.nl, vink bij het aanvragen van de vergunning de activiteit “kappen” aan. 

 • Hoe werkt het?

  Iedereen kan een omgevingsvergunning voor het kappen aanvragen. U mag de vergunning echter alleen gebruiken wanneer u hiervoor toestemming heeft van de eigenaar van de boom. Dit is vooral belangrijk bij huurwoningen. Hier is namelijk de eigenaar van de woning ook de eigenaar van de boom. Voor het vellen van bomen in de tuin van een huurwoning is daarom veelal toestemming nodig van de woningstichting.
  Een omgevingsvergunning voor het kappen vraagt u bij de gemeente aan. U dient de aanvraag in via de website van het omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl
  Bij het aanvragen van de vergunning vinkt u de activiteit “kappen” aan. 

  ‘t Woudt

  Wilt u een boom kappen die op de lijst van beschermde bomen in ’t Woudt staat? Deze bomen zijn ook beschermd door het bestemmingsplan. Vraag in dat geval ook een vergunning aan voor de activiteit: “Werk of werkzaamheden uitvoeren”. 

  Argumentatie

  Als u een omgevingsvergunning voor het kappen aanvraagt moet u goed beargumenteren waarom u de boom wilt kappen. Deze argumentatie is belangrijk voor de beoordeling van uw aanvraag.

  Volledigheid

  Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is. Vul het formulier op het Omgevingsloket zo volledig mogelijk in. Geef duidelijk aan om welke boom of bomen uw aanvraag gaat. Leg ook goed uit waarom u de boom of bomen wilt vellen. 
  Als uw aanvraag onvolledig is, moet u deze aanvullen. Hierdoor loopt de behandeling vertraging op. 

  Toetsing

  De gemeente toetst aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het kappen. Zij maakt hierbij een afweging van de belangen voor en tegen het vellen van de houtopstand(en). 

  Voorwaarden

  De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de vergunning. Bijvoorbeeld een herplantplicht. De gemeente verplicht u dan om nieuwe bomen te planten. Hierbij kan zij eisen stellen over bijvoorbeeld het aantal bomen, de boomsoort of de minimale afmetingen van de nieuwe bomen. 

  Bezwaartermijn

  Bij omgevingsvergunningen voor het kappen geldt een bezwaartermijn van zes weken. Deze termijn gaat in na verzending van het besluit aan de aanvrager. Let op! Tijdens de bezwaartermijn mag u de vergunning niet gebruiken. 
  Tijdens de bezwaartermijn liggen omgevingsvergunningen ter inzage.

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente om een vergunning te verlenen. De gemeente kan op basis van dergelijke bezwaren besluiten om een vergunning in te trekken. 

 • Wat moet ik doen?

  Een omgevingsvergunning voor het kappen kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. U kunt de aanvraag bij voorkeur digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier eventueel ook downloaden en uitprinten.

  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Hoe lang duurt het?

  Bomen zijn op verschillende manieren beschermd. Meestal alleen door de Algemene Plaatselijke Verordening, soms ook nog door de Boswet of het bestemmingsplan. De wijze van bescherming is bepalend voor de termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen op uw aanvraag. 
  In de meeste gevallen is de maximale behandeltermijn acht weken. 

  Deze termijn kan langer worden als een aanvraag onvolledig ingediend is of als er feestdagen in de behandeltermijn vallen.

 • Aanvullende informatie

  Boswet

  In Midden-Delfland gelden in de hele gemeente de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.). Buiten de bebouwde kom gelden daarnaast ook nog de regels van de Boswet. De Boswet is een landelijke wet. 
  De Boswet beschermt grotere houtopstanden, lanen en bospercelen. Daarnaast zorgt de Boswet dat een aantal soorten bomen in het buitengebied niet beschermd zijn. Kijk voor meer informatie over de Boswet op www.natuurzuidholland.nl/natuur-om-de-hoek/bomen.

 • Openbare documenten

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens