Home > Voor inwoners > Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling melden

 • Wat is het?

  Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

  Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels volgens de Wet milieubeheer. De omgevingsdienst Haaglanden onderzoekt of een bedrijf zich ook echt aan deze regels houdt. Daarom krijgt elk bedrijf bezoek van een toezichthouder van de omgevingsdienst. Dit noemen we handhaving. Er zijn afspraken gemaakt met de regiogemeenten over de manier waarop de omgevingsdienst handhaaft.

  Maar ook de politie en het Hoogheemraadschap van Delfland kan een bedrijf komen controleren op het voldoen aan de milieuwetgeving.

  Afspraken handhaving

  Er wordt niet vooraf bekend gemaakt wanneer een bedrijf een inspectie krijgt. Er zijn wel vaste bezoekfrequenties per branche. Die hangen sterk af van het milieurisico en de naleving van de regels in het verleden. De gemeenten in de regio Haaglanden bepalen de prioriteiten voor inspecties per branche per kalenderjaar. De omgevingsdienst Haaglanden voert die uit. Bedrijven die de milieuregels goed naleven, krijgen over het algemeen minder controles.

 • Wat moet ik doen?

  Vermoedt u een milieuovertreding of –misdrijf, dan kunt u dit op verschillende manieren melden:

  • U kunt een melding doen bij de politie, de gemeente, het hoogheemraadschap van Delfland (bij ernstige waterverontreiniging) of de Omgevingsdienst Haaglanden. Acute ernstige klachten kunt u 24 uur per dag melden bij de milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Haaglanden via 0888-333 555. Overige klachten kunt u het beste melden via de website van Omgevingsdienst Haaglanden. Zie voor uitgebreide informatie ook de pagina Melden van milieuklachten.
  • Verder kunt u ook een verzoek tot handhaving indienen. U vraagt de gemeente dan om binnen een bepaalde termijn een waarschuwing te versturen waarin staat dat de gemeente bestuursdwang zal toepassen als de milieuovertreding voortduurt. Ook kunt u in bepaalde gevallen de gemeente verzoeken om andere maatregelen te nemen, zoals het opleggen van een dwangsom.
  • U kunt volgens het Burgerlijk Wetboek een aanklacht indienen bij de rechtbank op grond van een onrechtmatige daad. Een milieuovertreding kan namelijk ook onrechtmatig zijn ten opzichte van de aanklagende partij.